Vår integritetspolicy

Policy avseende integritet och lagring av personuppgifter för uppfyllande av GDPR

1. Allmänt

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur S Motorcykla AB, org.nr 55 64 22-5901, Säva 17, 755 91 Uppsala,
e-post: info@sulas.se, nedan kallat ”Sulas MC” samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då Sulas MC tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Sulas , såsom besök på webbplats.
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Sulas MC är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Sulas MC är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi låter lagra hos tredje part s.k. Personuppgiftsbiträden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Sulas MC samlar in och behandlar om dig i är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Sulas MC´s webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av,
 • Information hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till.
 • Uppgifter om dina inköp

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Sulas MC behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Sulas MC dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Sulas MC och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. Grund för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Sulas MC baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra beställningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom garanti- och servcieåtagande. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter, såsom dina inköp, din interaktion med Sulas MC samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
6.3 I vissa fall kan Sulas MC ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
A. För att administrera, katalogisera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt för att tillhandahålla garanti & supportFör att fullfölja avtal om köp eller hyra samt för att tillhandahålla service och reservdelar under produkts livslängd.· Namn, adress, telefonnummer samt e-post
· Geografisk information
· Information om köpt produkt
· IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge köpt produkt är användbar och i bruk och ett eventuellt framtida i behov av service och reservdelar finns. Kund har när som helst rätt att kontakta Sulas MC för radering av samtliga uppgifter och få bekräftelse därom.
B. För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagenRättslig förpliktelse· Namn, adress, telefonnummer samt e-post
· Geografisk information
· IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
C. För att marknadsföra Sulas MC och varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMSIntresseavvägning· Namn, adress, telefonnummer samt e-post
· Geografisk information
· IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Fem år efter att du senast varit aktiv hos Sulas MC. Till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

8. Marknadsföring och information

8.1 Sulas MC kan behandla dina personuppgifter och vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp, för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.
8.2 Du kan när som helst invända mot ovan behandling av dina personuppgifter och att dessa raderas. Detta gör du genom att ringa Sulas MC  på 018-39 52 80 eller genom att e-post till info@sulas.se När Sulas MC har mottagit din anmälan kommer Sulas MC att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Sulas MC kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Sulas MC rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
9.2 Sulas MC sparar uppgifter i högst 60 månader efter det att kunden senast integrerat med Sulas MC. Då kund genomfört köp eller annat avtal t.ex. hyresavtal kan Sulas MC komma att spara uppgifterna enligt punkt 7A ovan.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Sulas MC kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till finansbolag för upprättande och administration av leasing- och hyresavtal, delbetalningsupplägg eller andra betalningstjänster.
10.2 Tredje part som Sulas MC lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund om, får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Sulas MC och Sulas MC´s samarbetspartners produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Sulas MC avtal med dig som kund. Om du har valt att teckna en försäkring på ett objekt kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Sulas MC om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Sulas MC´s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
10.4 Sulas MC kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt skriftliga medgivande.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Sulas MC har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Sulas MC kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Sulas MC innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Sulas MC på telefon 018-39 52 80 eller via e-post på info@sulas.se

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Sulas MC har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Sulas MC ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
13.2 Sulas MC kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
13.3 Du har rätt att begära:
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftlig ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
13.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
13.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
13.6 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@sulas.se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
13.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Kontaktinformation

14.1 Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

S Motorcyklar AB
Organisationsnummer: 55 64 22-59 01
Säva 17
755 91  Uppsala

Våra webbplatser/butiker som omfattas av denna integritetspolicy

Sulas MC
Annebergsvägen 2
Strängnäs
0152-33 11 50

Sulas MC
Säva 17 (Ölsta)
755 91 Uppsala
018- 39 52 80

www.sulas.se

 

15. Våra Cookies som används

[gdpr_cookies]

Nyhetsbrev

Var först med att få uppdateringar om nya produkter, event och liknande.


Sulas MC
Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå

Tillbaka Upp